AITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen
Hankkeen www-sivusto
http://osaamisperusteisuus.wordpress.com/

AITO_verkosto.png
Metropolialueen koulutuksen järjestäjillä on yhteinen tahtotila toteuttaa osaamisperusteista ammatillista koulutusta yhdensuuntaisin periaattein. Tämä hyödyntää metropolialueen opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutumista koulutuksen järjestäjien ja työelämän yhteistyönä. Koulutuksen järjestäjät kehittävät asioita yhteisesti ja kehittämistyö suuntautuu kaikille painopistealueille. Kunkin kumppanikoulutuksen järjestäjän osahankkeessa on erilaisia kehittämistyön painotuksia, mutta kehittämistyön päätavoitteet ovat kaikille samansuuntaisia ja kehittämistyön tavoitteena koskettaa koulutuksen järjestäjien kaikkia aloja. Nimetyiltä pilotointialoilta (rakennusala, autoala,marata, sote, hiusala, tieto- ja tietoliikennetekniikka sekä kiinteistöpalvelujen osaamisala) kokeillaan uusien osaamisperusteisten opetussuunnitelmien mukaista oppimista ja oppimisen ohjaamista tammikuusta 2015 lähtien. Pilotoinnit suunnitellaan yhteistyössä ja kokemukset jaetaan verkoston toimijoiden kesken ja kokemuksia arvioidaan ja hyödynnetään opetusjärjestelyjen ja -menetelmien kehittämisessä metropoli-alueella.


Hankkeeseen osallistuvat Omnia, Keuda, Luksia, Vantaan ammattiopisto Varia, Stadin ammattiopisto, Helsingin Diakoniaopisto sekä Validia Ammattiopisto. Omnia toimiii verkostohankkeen koordinoijana.

Tavoitteena on saada aikaan pysyviä toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia, jotka tukevat mukana olevien koulutuksen järjestäjien opiskelijoiden joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista valituilla koulutusaloilla. Opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutumista tuetaan modernisti hyödyntämällä avoimia ohjausympäristöjä ja mobiilityökaluja.

Hankkeen tavoitteena on nimettyjen työelämäkumppanien ja metropolialueen koulutuksen järjestäjien yhteistyössä löytää, luoda ja jakaa toimivia tapoja varmistaa opiskelijoiden ammattitaidon kehittyminen aidosti osaamisperusteisesti. Toisaalta hankkeen tavoitteena on tiedottaa työnantajille, opetushenkilöstölle ja alueen opiskelijoille samansuuntaisesti osaamisperusteisuuteen siirtymisestä ja sen käytännön vaikutuksista koulutuksen toteutukseen. Tällä tavoin edistetään opiskelijoiden joustavampaa ammattitaidon hankkimista alueella. Metropolialueen koulutuksen järjestäjät tuottavat yhdensuuntaisia linjauksia koskien
- opetushenkilöstön toimenkuvia,
- uudistuva ja jaettu opettajuus,
- opetuksen resursointiperiaatteet,
- oppimisen ohjauksen organisointi ja suunnittelu,
- osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen,
- HOPS-käytännöt,
- tutkinnon yhteiset osat ja jaksojärjestelmän yhtenäistäminen/pohjatyö luopumiseen.

Tavoitteena on uudistaa laajamittaisesti opetusjärjestelyjä ja opetuksen sekä ohjauksen tarjontaa ja saavutettavuutta työprosessilähtöisesti valituilla koulutusaloilla. Oppimisympäristöjä kehitetään monipuolisemmiksi esim. hyödynnetään paremmin laajennettua työssäoppimista, työpajoja, oppilaitoksen omia palvelupisteitä, projekti- ja verkko-oppimista sekä sosiaalisen median työkaluja ja mobiilioppimista Lisäksi hankitaan tietoa valtakunnallisesti tehtävästä opettajan työnkuvaa ja palkkausperiaatteita koskevasta kehitystyöstä, jossa keskeiset toimijat ovat työmarkkinaosapuolet ja kokeiluhankkeiden koulutuksen järjestäjät.

AITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hanke järjesti 18.3.2015 AITO-keskustelutilaisuuden. Tilaisuuteen osallistui lähes 50 henkilöä ympäri Suomen.
Tilaisuuden aineistot, ohjelma ja teemakeskustelujen muistiinpanot on jaettu linkissä http://bit.ly/1GhNIqh


Omnian osahankkeen
Tuotokset
Hankkeen kootut pilotointikokemukset. Case-esimerkit pilotointialoilta sekä käytänne-ehdotus Opetushallituksen hyvät käytännöt -sivustolle. Tarkistetut opetussuunnitelmat sekä opetusmenetelmien että käytettävien opetusjärjestelyjen osalta. Kokemusten koonti alueellisena yhteistyö toteutetusta osaamisperusteisuuteeen siirtymisestä sekä siirtymän vaatineista rakenteellisista ja toiminnallisista muutoksista.

Tulokset
Tavoitteena on, että ainakin pilotointialoilla opiskelijoiden oikeus yksilöllisiin opintopolkuihin ja laadukkaaseen oppimisen ohjaukseen eri ympäristöissä on toteutunut ja on luotu uusia työelämäkumppanuuksia. Alojen koulutuksen toteuttamisessa tehdään alueellista yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa. Lisäksi on sovittu mahdollisesti yhteistyössä järjestettävästä koulutustarjonnasta. Opiskelijoiden läpäisyä edistetään. Opettajien työelämäyhteyksiä ja ohjaus- ja menetelmäosaamista on vahvistettu kaikilla koulutusaloilla. Aloittavien opiskelijoiden ja keskeyttämisuhan alla olevia on motivoitu työelämälähtöisyyttä lisäämällä (työssäoppimista sen verran kuin se yksikön kannalta on järkevää) ja motivoivia orientaatioita/työpaikkakäyntejä on järjestetty.

Lisätietoja kehittämistyöstä antavat rehtori Maija Aaltola Omnia ja hankkeen projektipäällikkö Minna Taivassalo InnoOmniasta.

Hankkeen www-sivusto
http://osaamisperusteisuus.wordpress.com/